กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงานได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน” กิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อสาธารณชน รับผิดชอบโดย นักศึกษา ระดับ ปวส.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนและนำไปทดลองใช้เพื่อเผยแพร่ต่อไป เช่น โรงเรียนบึงทองหลาง โรงเรียนเทพเสนาอนุสรณ์ โรงเรียนสตรีวรนารถ เป็นต้น     

 
Visitor's Online !

We have 2 guests online